Споразумение за развод, когато нямате деца от брака

споразумение развод

Документи, които са необходими за развод по взаимно съгласие и сключване на споразумение за развод: ✓ Молба за развод по взаимно съгласие ✓ Споразумение за развод, когато нямате деца от брака ✓ Декларация за материално и имотно състояние ✓ Сведение за съпрузите ✓ Съобщение за прекратен граждански брак ✓ Удостоверние за сключен граждански брак – … Продължение