Споразумение за развод, когато нямате деца от брака

Документи, които са необходими за развод по взаимно съгласие и сключване на споразумение за развод:

✓ Молба за развод по взаимно съгласие

✓ Споразумение за развод, когато нямате деца от брака

✓ Декларация за материално и имотно състояние

✓ Сведение за съпрузите

✓ Съобщение за прекратен граждански брак

✓ Удостоверние за сключен граждански брак – оригинал

✓ Удостоверение за съпруг и родствени връзки

Как протича процедурата?

✓ Изготвят се необходимите документи
✓ Насрочва се съдебно заседание
✓ Съпрузите се явяват лично в съда
✓ Съдебно решение за прекратяване на брака.

За кого е предназначено споразумението?

За съпрузи, които:
✓ са сключили граждански брак
✓ са постигнали съгласие за развод
✓ нямат имуществени претенции за движими вещи
✓ желят да си поделят имоти и автомобили, ако имат такива придобити по време на брака
✓ нямат родени от брака деца под 18 г.

Какво включва услугата?

✓ Консултация и намиране на решение на спорни въпроси между съпрузите
✓ Изготвяне на всички необходими документи
✓ Изготвяне на споразумение за развод

Калко струва услугата?

✓ Цената на услугата е 300 лв.

Може ли като адвокат да ни представлявате и в съда?

Да. Цената на услугата е 500 лв.

Вашият коментар

Captcha loading...