5 стъпки при откриване на фирма

Каква фирма да регистрирам

За момента ООД или ЕООД е предпочитаната форма за стартиране на малка до средна компания в България, особено след намаляване на изискването за началния капитал по време на регистрацията.

Колко ще ми струва регистрация на фирма

Цената за регистрация на ЕООД или ООД е 157 лв. В цената се включва държавна такса и хонорар. Донълнително се заплащат 6 лв. при нотариус за заверка на подпис и 10 лв. такса за откриване на набирателна сметка в банка (таксата е в зависимост от избраната банка)

Срок за регистрация на фирма

Срок – 2-3 работни дни

Какво се изисква за откриване на фирма?

Първото нещо, което трябва да направите при откриване на фирма е да изберете подходяща правна форма. Ние препоръчваме да регистрарате ООД или ЕООД. Всяка правна форма има своите предимства и недостатъци, но най-важно е да знаете режима на данъчно облагане и осигуровките, които ще дължите.


👉 За стартиращ бизнес/нова фирма е най-удачно да изберете дружество с ограничена отговорност.
Разликата между ЕООД и ООД е в броя на съдружниците — хората, които са собственици на фирмата. При ЕООД имаме само един собственик.

Документи за регистрация на ЕООД

 • Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор.
 • Образец от подписа (спесимен) — необходимо е да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от адвокат до го изготви.
 • Учредителен акт
 • Учредителен протокол — Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
 • Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител
 • Заявление по образец А4
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР).
 • Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 • Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 • Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.
 • Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.
 • Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.
 • Документ за платена държавна такса

За откриване на ООД са необходими следните документи:

 • Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка по избор. В случай, че сте избрали да регистрирате ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (това е установеният в закона минимум), то е необходимо да внесете поне 70% от капитала.
 • Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен) — Необходимо е, да бъде нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имате подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да поискате от нотариалната кантора го изготвят.
 • Дружествен договор
 • Протокол от Общото събрание на съдружниците — Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.
 • Решение на общото събрание за назначаване на управител
 • Заявление по образец А4.
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.
 • Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.
 • Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.
 • Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма. Подписва се.
 • Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.
 • Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.
 • Документ за платена държавна такса
 • Име на фирмата. Трябва да се провери дали избраното име е свободно
 • Капитал на фирмата. Минимум 2 лева.
 • Седалище и адрес на управление на фирмата — адреса на който ще бъде регистрирано ООД/ЕООД
 • Предмет на дейност на фирмата — включва се оснавната дейност и допълващи дейности
 • Управител на фирмата — лицето, което ще представлява и управлява дружеството. Може да е различно от собственика.

Какво следва после. Стъпки при откриване на фирма

След като се изготвят всички документи се входират в Търговски регистър при Агенция по вписвания. Когато документите се подават по електронен път от адвокат, държавната такса е на половина. Ако всичко е наред с документите фирмата се вписва за 24 часа. Издава се ЕИК на фирмата. Това е уникален 9-цифрен номер, който служи за идентификация на фирмата пред всички държавни органи.

Какво Ви предлагаме

Отриване на фирма на цена от 157лв. включва цена за откриване на фирма и държавна такса.
Допълнителни разходи по откриване на фирма- при нотариус 6 лв. и за откриване на набирателна сметка в банка — 20 лв.

Фирмата е готова за 1–2 дни!

Ако Ви трябва адвокат за регистрация на фирма може да запишете час за консултация в кантората в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99 на телефон 0884.07.44.21


Вашият коментар

Captcha loading...