Обжалване на акт от КАТ [2022]

Съставили са Ви акт за установяване на административно нарушение, независимо дали е от органите на КАТ за нарушение на ЗДвП или за административно нарушение на друг нормативен акт.

Какво трябва да се направи за обжалване на акт?

ПЪРВО Прочетете акта много внимателно. Обърнете внимание в какво нарушение Ви обвиняват. Четете внимателно, защото с акта се определят  рамките на повдигнатото административнонаказателно обвинение – извършеното деяние и неговата правна квалификация. Именно затова изискванията относно съдържанието на акта по чл. 42 от ЗАНН са императивни. Актосъставителите често допускат нарушения в тази фаза на производството, които водят до отмяна и на издаденото впоследствие наказателно постановление.

И нещо важно – ако откажете да подпишете акта, това няма да Ви помогне. По разумно е да подпишете акта и той да Ви се връчи. Така ще се запознаете със съдаржанието на документа и ще имате възможност да се консултирате и да възразите срещу констатациите в акта, с които не сте съгласни.

ВТОРО Напишете възражение, ако считате, че не сте извършили административното нарушение.

Ако наказващият орган не уважи възражението Ви и издаде наказателно постановление има няколко неща, които трябва да направите.

ТРЕТО Запознайте се подробно със съдържанието на наказателното постановление. Наказателното постановление трябва да съдържа:

  • собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;
  • датата на издаването и номерата на постановлението;
  • датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;
  • собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;
  • описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;
  • законните разпоредби, които са били нарушени виновно;
  • вида и размера на наказанието;
  • вещите, които се отнемат в полза на държавата;
  • размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;
  • дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.

Наказателното постановление се подписва от длъжностното лице, което го е издало.

Обърнете внимание на сроковете. Наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването й.

Важно е да знаете, че едномесечният срок е инструктивен и неспазването му не води до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление! Преклузивен е срокът по чл. 34 ал. 3 от ЗАНН, съгласно който наказателното постановление трябва да се издаде в 6 месечен срок от съставяне на акта, в противен случай образуваното производство се прекратява.

Ако считате, че наказателното постановление е незаконосъобразно, обжалвайте пред съда.

Основанията за обжалване могат да бъдат – нарушение на материалния закон, нарушение на процедурата при издаване на акта и наказателно постановление, наложеното наказание е несправедливо.

Ако са изминали повече от 6 месеца между съставяне на акта и издаване на наказателното постановление, то тогава е налице процесуално нарушение.

Много често наказателното постановление се издава след установения преклузивен шестмесечен срок, като се разчита, че лицата не са запознати с правата си и няма да подадат жалба срещу наказателното постановление.

Друго, което трябва да знаете е, че поканата за получаване на писмо не е равнозначна на „връчване на наказателното постановление“. Трябва да отидете до пощата, да се разпишете и да ви го предадат. От този момент започва да тече срокът за обжалване на наказателното постановление.

Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението в седемдневен срок от връчването му.

Всеки казус има конкретни особености, но ако не можете да се справите сами, потърсете адвокат. И внимавайте да не изпуснете срока за обжалване. Сроковете в правото са много важни.

С оглед краткия 7-дневен срок за обжалване на наказателното постановление моят съвет е да се свържете възможно най-скоро след получването му с адвокат. Понякога е добре да се консултирате още след издаване на акта за установяване на административното нарушение, за да може да се построи аргументирана защитна теза от самото начало. Всяко забавяне може да е фатално за обжалването на наказателното постановление!

Ако Ви трябва адвокат за обжалване на акт или на наказателно постановление – потърсете ни!

При допълнителни въпроси може да запишете час за консултация в кантората в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99 на телефон 0884.07.44.21 адв. Йорданов или да направите онлайн запитване

За нас

Видимост
Публикуване
Адрес

5 ревизии

кл. думи

#Образец за обжалване на акт

# Основания за обжалване на наказателно постановление

# Адвокат за обжалване на наказателно постановление

# Обжалване на акт от даи

# Обжалване на акт за установяване на административно нарушение

# Обжалване на акт от кат 2022

# Възражение срещу акт на кат