Съставили са Ви акт за установяване на административно нарушение, независимо дали е от органите на КАТ за нарушение на ЗДвП или за административно нарушение на друг нормативен акт.

Какво трябва да се направи?

1. Прочетете акта много внимателно. Обърнете внимание в какво нарушение Ви обвиняват. Четете внимателно, защото с акта се определят  рамките на повдигнатото административнонаказателно обвинение – извършеното деяние и неговата правна квалификация. Именно затова изискванията относно съдържанието на акта по чл. 42 от ЗАНН са императивни. Актосъставителите често допускат нарушения в тази фаза на производството, които водят до отмяна и на издаденото впоследствие наказателно постановление.

И нещо важно – ако откажете да подпишете акта, това няма да Ви помогне. По разумно е да подпишете акта и той да Ви се връчи. Така ще се запознаете със съдаржанието на документа и ще имате възможност да се консултирате и да възразите срещу констатациите в акта, с които не сте съгласни.

2. Напишете възражение, ако считате, че не сте извършили административното нарушение.

Ако наказващият орган не уважи възражението Ви и издаде наказателно постановление има няколко неща, които трябва да направите.

Запознайте се подробно със съдържанието на наказателното постановление. Наказателното постановление трябва да съдържа:

1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;

2. датата на издаването и номерата на постановлението;

3. датата на акта, въз основа на който се издава и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;

4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;

5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;

6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;

7. вида и размера на наказанието;

8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;

9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;

10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.

Наказателното постановление се подписва от длъжностното лице, което го е издало.

Обърнете внимание на сроковете. Наказващият орган е длъжен да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването й.

Важно е да знаете, че едномесечният срок е инструктивен и неспазването му не води до незаконосъобразност на издаденото наказателно постановление! Преклузивен е срокът по чл. 34 ал. 3 от ЗАНН, съгласно който наказателното постановление трябва да се издаде в 6 месечен срок от съставяне на акта, в противен случай образуваното производство се прекратява.

Ако считате, че наказателно постановление е незаконосъобразно, обжалвайте пред съда.

Основанията за обжалване могат да бъдат – нарушение на материалния закон, нарушение на процедурата при издаване на акта и наказателно постановление, наложеното наказание е несправедливо.

Ако са изминали повече от 6 месеца между съставяне на акта и издаване на наказателното постановление, то тогава е налице процесуално нарушение.

Много често наказателното постановление се издава след установения преклузивен шестмесечен срок, като се разчита, че лицата не са запознати с правата си и няма да подадат жалба срещу наказателното постановление.

Друго, което трябва да знаете е, че поканата за получаване на писмо не е равнозначна на „връчване на наказателното постановление“. Трябва да отидете до пощата, да се разпишете и да ви го предадат. От този момент започва да тече срокът за обжалване на наказателното постановление.

Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението в седемдневен срок от връчването му.

Всеки казус има конкретни особености, но ако не можете да се справите сами, потърсете адвокат. И внимавайте да не изпуснете срока за обжалване. Сроковете в правото са много важни.

С оглед краткия 7-дневен срок за обжалване на наказателното постановление моят съвет е да се свържете възможно най-скоро след получването му с адвокат. Понякога е добре да се консултирате още след издаване на акта за установяване на административното нарушение, за да може да се построи аргументирана защитна теза от самото начало. Всяко забавяне може да е фатално за обжалването на наказателното постановление!

Ако имате необходимост от адвокат на телефон 0884074421 може да насрочите час за консултация и да получите правна помощ!
адв. Венелин Йорданов, гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 99

Услагата е платена. Цената на правната консултация е 50 лева.